WAARMEE KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?

Contact

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, (wol- en naaldachtige) vezels. De goede eigenschappen van asbest (sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, isolerend en goedkoop) is al eeuwen bekend. Sinds de jaren ’50 is het gebruik van asbest sterk toegenomen.

De meest toegepaste soorten zijn witte asbest (Chrysotiel), blauwe asbest (Crocidoliet) en bruine asbest (Amosiet). Pas later werd bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Voorafgaand aan sloop of renovatie bestaat de wettelijke verplichting om een volledige asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatie bureau. Milieu Advies Heel is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform het vigerende certificatieschema. Er wordt onderscheid gemaakt tussen visueel onderzoek (voorheen type A) en destructief onderzoek (voorheen type B). Het doel van het visueel en destructief onderzoek is in om de asbesttoepassingen volledig in kaart brengen. 

Het visueel onderzoek wordt uitgevoerd vóór de aanvraag van een sloopmelding (bij sloop en renovatie) en het opstellen van beheersplannen. Bij dit onderzoek wordt met licht destructief onderzoek de direct waarneembare asbesthoudende materialen en toepassingen in kaart gebracht .

Het destructief onderzoek wordt voorafgaand aan de renovatie- en/of sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Eventueel in samenwerking met een sloper en of een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Bij dit onderzoek worden ook de niet direct waarneembare asbesthoudende materialen en toepassingen in kaart gebracht.

In overleg kan worden afgesproken dat het destructief onderzoek zal worden uitgevoerd tijdens het visueel onderzoek zodat de rapportage voldoet aan de gevraagde doelstellingen (bijvoorbeeld bij badkamer, keuken en/of toiletrenovaties). 

Ter bescherming van het milieu en de gezondheid van mens en dier moet er in een aantal gevallen een bodemonderzoek uitgevoerd worden. Denk hierbij aan bouwvergunningaanvragen, grondtransacties, bestemmingsplanwijziging, waardebepaling en omgevingsvergunningen.

Bodemonderzoek dient met een grote mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te worden uitgevoerd. Er zijn immers grote risico’s en consequenties aan verbonden. MAH zorgt voor een op maat gesneden onderzoek waarbij de wensen van opdrachtgever en de eisen van het bevoegd gezag in evenwicht zijn.
Door haar sterk regionale verbondenheid is MAH bekend met de locatiespecifieke omstandigheden en de regionale bodemgesteldheid hetgeen van groot belang is voor juiste aanpak. Monsterneming wordt uitgevoerd door eigen, gecertificeerde, veldploegen waarna verder onderzoek plaatsvindt in geaccrediteerde laboratoria die beschikken over hoogwaardige apparatuur en technieken, zoals GC/MS, HPLC, IPC e.d.. Dit betekent dat de uitgevoerde analyses voldoen aan (inter)nationale kwaliteitsnormen en hierdoor een hoge mate van betrouwbaarheid bezitten.

Analyseresultaten kunnen, indien nodig, binnen 12 uur via geautomatiseerde datacommunicatie beschikbaar zijn en worden in overleg met onze betrokken adviseurs geïnterpreteerd. Hierna zorgen wij voor een helder en duidelijk rapport.

Indien grond en/of water verontreinigd zijn boven de interventiewaarde kan er sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In geval van meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater dienen er al naar gelang de ernst en urgentie van het geval op enig moment sanerende maatregelen getroffen te worden om de bedreiging voor de volksgezondheid en/of milieu in het algemeen ongedaan te maken.

MAH is bekend met de mogelijkheden van de diverse bodemsaneringstechnieken die in de loop der jaren zijn ontwikkeld. Voor iedere bodemsanering wordt uitgegaan van de milieuhygiënisch, economisch en technisch meest verantwoorde saneringsaanpak. Ook hierbij geldt dat geen locatie hetzelfde is en daarom een op maat gesneden oplossing wordt aangedragen.

Sinds de invoering van het Besluit Bodemkwaliteit vanaf 2008 zijn de nodige wijzigingen doorgevoerd in het (water)bodembeleid. De termen ‘schone grond’, ‘cat. 1-‘ en ‘cat.2-grond’ zijn afgeschaft. Hiervoor in de plaats wordt de kwaliteit van landbodem nu aangeduid als kwaliteit Achtergrondwaarde, Wonen, Industrie of Niet-Toepasbaar. De waterbodemkwaliteit wordt met ‘A’ of ‘B’ aangegeven. Gemeenten stellen een bodemkwaliteitskaart op waarin aangegeven wordt wat de (gewenste) kwaliteit is van de bodem in de hele gemeente.

Voordat grond wordt toegepast moet de kwaliteit van deze grond bepaald te worden volgens vastgestelde protocollen.

Degenen die een bouwstof (grond) toepast moet in veel gevallen hiervan vooraf melding doen aan het bevoegde gezag. Bovendien zijn aan de toepassing van de materialen randvoorwaarden verbonden die afhangen van de kwaliteit van het toe te passen materiaal. Het hele Besluit Bodemkwaliteit is gericht op de kwaliteit van de bouwstof in relatie tot het werk waarin het wordt toegepast.

MAH beschikt over de erkende kwaliteitsverklaringen (certificaten) voor het uitvoeren van partijkeuringen van grond, baggerspecie en NV-bouwstoffen volgens het Besluit Bodemkwaliteit (BBK) (protocol 1001 en 1002).

Milieu Advies Heel beschikt over een in eigen beheer ontwikkelde mobiele asfaltboorinstallatie. Hiermee is het mogelijk om snel en adequaat kernen te boren voor een onderzoek naar de chemische samenstelling (o.a. teerhoudendheid) van bestaande asfaltwegen en vloeren. Bij wegwerkzaamheden wordt zo weinig mogelijk overlast bezorgd aan het verkeer en kan veilig gewerkt worden waarbij MAH ook zorg draagt voor de benodigde verkeersmaatregelen conform CROW 96 B.

Milieumanagement wordt steeds belangrijker. De overheid gaat steeds meer eisen stellen aan het functioneren van bedrijven op milieugebied. Zeker als er een incident plaatsvindt bij een bedrijf, wordt het milieumanagement van het bedrijf tegen het licht gehouden waarbij de nadelige gevolgen voor een bedrijf en/of zijn medewerkers dat zijn milieutaken niet op orde heeft, groot kunnen zijn.

Milieu Advies Heel realiseert zich dat het voldoen aan alle milieuregels, de bijbehorende vergunningen en de kwaliteitssystemen een grote belasting kan zijn voor vooral de ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf.

MAH beschikt over de expertise om invulling te geven aan de meeste milieu- en vergunningstechnische taken van bedrijven. Tevens kan MAH bij bedrijven de kwaliteitssystemen beheren en up-to-date houden.

MAH kan voor bedrijven milieuvergunningen aanvragen en beheren zodat ondernemingen te allen tijde voldoen aan de vergunningvoorschriften.

Certificeringen

Wij zijn gecertificeerd volgens de laatste normen en richtlijnen.

Vraag vrijblijvend offerte aan!

VOORNAAM *
ACHTERNAAM *
EMAIL *
TELEFOON

ONDERWERP

BERICHT

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.